Środowisko i bezpieczeństwo

Spółka Tecnofar S.p.a. jest wrażliwa na uzasadnione potrzeby obywatelskie, społeczne i środowiskowe społeczności i swoich pracowników

Środowisko i bezpieczeństwo dlaTecnofar

Spółka Tecnofar aktywnie i stale angażuje się w osiąganie celów i strategicznych wytycznych określonych poniżej.

Działać odpowiedzialnie

Działać odpowiedzialnie, zgodnie z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oceniać procesy i działania zakładowe

Oceniać procesy i działania zakładowe; określać i dążyć do osiągnięcia celów w zakresie innowacji i udoskonalania w przedmiocie środowiska i bezpieczeństwa pod względem zapobiegania.

Zmniejszać oddziaływanie na środowisko

Dodatkowo zmniejszać oddziaływania na środowisko, generowane przez swoje procesy.

Prawidłowe stosowanie technologii

Zapewnić prawidłowe stosowanie wykorzystywanych technologii i, o ile to możliwe, dążyć do udoskonalania tych technologii lub wdrażania bardziej zaawansowanych technologii z punktu widzenia środowiska i bezpieczeństwa.

Stosowanie norm

Przypisać kierownikom, przełożonym i pracownikom podstawową odpowiedzialność za stosowanie norm środowiskowych i przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kultura bezpieczeństwa

Zapewnić zaangażowanie, uczestnictwo i współodpowiedzialność całego personelu za jedność w dążeniu do celów firmowych, za rozwój kultury ukierunkowanej na prewencję i na utrzymywanie bezpiecznych warunków roboczych.

Szkolić i informować

Zapewnić odpowiednie poinformowanie i przeszkolenie całego personelu z zakresu bezpieczeństwa pracy i środowiska.

Wybór dostawców

Wybierać i popierać rozwój dostawców i wykonawców zgodnie z zasadami niniejszej polityki, zobowiązując ich do postępowania zgodnie z nią.

Zapobieganie

Opracować i wdrożyć plany bezpieczeństwa dotyczące pomiarów i procedur wymaganych do zapobiegania wypadkom lub sytuacjom awaryjnym i aby zminimalizować ich skutki.

Otwarci na konfrontację

Dążyć do otwartej i konstruktywnej postawy wobec społeczeństwa, użytkowników, instytucji publicznych i innych zainteresowanych stron.

Wsparcie techniczne.

Nasze stałe zaangażowane w kontrolę jakości i w badania jest kluczowe dla efektywności całej naszej organizacji, zapewniając niezmienną wyjątkowość firmy Tecnofar.

wnioskuj o pomoc