Kodeks etyki Tecnofar

Etyka Tecnofar to najcenniejsze dobro, które nas łączy

Wstęp.

Etyka biznesu ma kluczowe znaczenie dla wszystkich członków Tecnofar S.p.A., podzielane przez cały personel, który odpowiada za ochronę jednego z najważniejszych zasobów: reputację firmy. Niniejszy Kodeks Etyki przestrzegany jest przez wszystkie osoby, które prowadzą działalność w imieniu Tecnofar S.p.A., łącznie z doradcami, pełnomocnikami, menadżerami, urzędnikami, pracownikami, agentami, przedstawicielami, stażystami, współpracownikami zewnętrznymi, dostawcami i konsultantami („Zainteresowane strony”) i proponuje się im przejęcie odpowiedzialności w kwestiach prawnych i etycznych, zniechęcając ich do niewłaściwych zachowań.

W szczególności, doradcy, pełnomocnicy, dyrektorzy i kierownicy działu muszą, jako piersi, dawać przykład – poprzez swoje działania – wszystkim zasobom ludzkim, trzymając się – pełniąc własne obowiązki – zasad wynikających z Kodeksu Etyki, firmowych procedur i regulaminów, dbając o ich rozpowszechnianie wśród pracowników i zachęcając do składania wniosków o wyjaśnienia lub propozycje aktualizacji, o ile konieczne.

Wszystkie zainteresowane strony podpisują Kodeks i wszystkie procedury firmowe, aby w pełni je zatwierdzić. W związku z tym, spółka Tecnofar dostosowuje swoją działalność wewnętrzną i zewnętrzną, tak by przestrzegać zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie i obowiązujących przepisach prawa, unikając nieprawidłowego zachowania, w przekonaniu, że etyka w firmie powinna być realizowana wspólnie i z równym naciskiem na sukces ekonomiczny samej firmy.

ARTYKUŁ 1: CELE I ZASADY POSTĘPOWANIA

Głównym celem Spółki jest tworzenie wartości. Strategie przemysłowe i finansowe oraz wynikające z nich postępowanie operacyjne, zainspirowane wydajnym korzystaniem z zasobów, są nakierowane na osiągnięcie tego celu.

W tym celu wszystkie Zainteresowane strony, jako aktywni i odpowiedzialni członkowie społeczności, w jakiej działają muszą przestrzegać, bez wyjątków, następujących zasad postępowania:

 1. przestrzegać wszystkich przepisów prawa obowiązujących w kraju prowadzenia działalności i postępować zgodnie ze wszystkimi powszechnie uznawanymi zasadami etyki handlowej;
 2. zachowywać się uczciwie, co obejmuje uczciwość w rozwiązywaniu rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów w zakresie relacji międzyludzkich lub zawodowych;
 3. podawać kompletne i poprawne informacje, które mogą wpływać na decyzję kierownictwa i zarządu, jak również na ocenę spółki Tecnofar przez świat zewnętrzny;
 4. być przejrzystym w raportach i dokumentach składanych lub wysyłanych do organów rządowych lub wykorzystywanych w informacjach ogólnodostępnych;
 5. przestrzegać Kodeksu, aktywując jednocześnie system wewnętrznej kontroli w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia o naruszeniu;
 6. odrzucać wszelki udział w postępowaniu niezgodnym z prawem lub niepoprawnym względem społeczności, władzy publicznej, klientów, pracowników, inwestorów i konkurencji;
 7. dążyć do osiągania celów ekonomicznych świadcząc wyłącznie doskonałe usługi, zapewniając wysoką jakość, konkurencyjność produktów i usług, opierających się na doświadczeniu, uwadze skupionej na kliencie i na innowacji.
 8. angażować się w uczciwą konkurencję, funkcjonującą dla interesów własnych, ale i wszystkich osób obecnych na rynku, klientów i powierników;
 9. chronić i zwiększać wartość wszystkich pracowników;
 10. szanować środowisko i wykorzystywać zasoby w odpowiedzialny sposób, mając na celu realizację zrównoważonego rozwoju, uwzględniając przy tym prawa przyszłych pokoleń.

Spółka Tecnofar wdroży wszystkie narzędzia organizacyjne mające na celu zapobieganie naruszania wyżej podanych zasad legalności, przejrzystości, poprawności i uczciwości Zainteresowanych stron i nadzorować będzie ich przestrzeganie i konkretne zastosowanie zapewniając stosowanie przewidzianych sankcji za każde naruszenie.

ARTYKUŁ 2: AKCJONARIUSZE

Spółka Tecnofar stara się zapewniać jednakowe traktowanie wszystkich akcjonariuszy i zapobiegać występowaniu preferencyjnego traktowania.

ARTYKUŁ 3: KLIENCI

Wysoka jakość produktów i usług oferowanych przez spółkę Tecnofar, bazuje na uwadze poświęcanej klientom i na gotowości do reagowania na ich wnioski, starając się zapewniać natychmiastowe, właściwe i kompetentne odpowiedzi na potrzeby klientów z uczciwością, uprzejmością i zgodnie z duchem współpracy.

ARTYKUŁ 4: SPOŁECZNOŚĆ

 1. Spółka Tecnofar przyczynia się do dobrobytu gospodarczego i do rozwoju społeczności, w której działa, oferując wydajne usługi i produkty charakteryzujące się zaawansowaną technologią. Jej członkowie uważają się za obywateli każdego miejsca, w którym zakładają swoją działalność, a zatem czują się odpowiedzialni za udzielanie wsparcia społeczności i do postępowania w sposób prawidłowy i partycypacyjny. Przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zasad, utrzymując z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami dobre relacje, oparta na pełnej i aktywnej współpracy i przejrzystości.
 2. Spójnie z tymi celami i z przyjętymi odpowiedzialnościami względem powierników, spółka Tecnofar uważa badania i innowacje za priorytetowe warunki rozwoju i sukcesu; przyjmuje z zadowoleniem i w razie potrzeby popiera inicjatywy społeczne, kulturowe i edukacyjne ukierunkowane na promowanie ludzi i na poprawę ich warunków życia.
 3. Nie dokonuje wkładów finansowych i nie dopuszcza preferencyjnego traktowania ani innych przywilejów, nie przekazuje wartościowych przedmiotów przedstawicielom rządowym (łącznie z pracownikami organizacji lub firm będących własnością państwa lub kontrolowanych przez państwo), partiom politycznym lub związkom zawodowym, ani ich przedstawicielom lub kandydatom, z wyjątkiem kiedy jest to dozwolone przez prawo.

ARTYKUŁ 5: ZASOBY LUDZKIE

 1. Spółka Tecnofar uznaje kluczową rolę zasobów ludzkich. Profesjonalny wkład pracowników, w kontekście wzajemnej uczciwości i zaufania, jest fundamentalnym i niezbędnym składnikiem do zajmowania się z powodzeniem wszystkimi działaniami biznesowymi.
 2. Spółka Tecnofar jest przekonana, że sukces zależy od zdolności tworzenia zaangażowanego i zmotywowanego zespołu, zdolnego do kontynuowania skutecznej, zwycięskiej „pracy zespołowej”.
 3. Spółka Tecnofar chroni zdrowie i bezpieczeństwo środowiska pracy i uznaje, że poszanowanie praw pracowników ma zasadnicze znaczenie dla wykonywania zadań firmowych. Stosunki pracy i polityka spółki Tecnofar zapewniają takie same możliwości i ułatwiają rozwój zawodowy każdej jednostki, niezłomnie negując wszelkie dyskryminacje ze względu na płeć, rasę, religię, politykę i dyskryminację społeczną.

ARTYKUŁ 6: ŚRODOWISKO

 1. Spółka Tecnofar wierzy w globalny rozwój zrównoważony, leżący we wspólnym interesie wszystkich powierników, obecnych i przyszłych. Inwestycje i wybory biznesowe są zatem podejmowane z poszanowaniem środowiska naturalnego i zdrowia publicznego.
 2. Spółka Tecnofar, dokonując swoich wyborów, bierze pod uwagę problemy środowiskowe, wdrażając również (o ile jest to możliwe zarówno operacyjnie, jak i finansowo) ekologiczne technologie i metody produkcyjne, mające na celu zmniejszenie oddziaływania swojej działalności na środowisko.

ARTYKUŁ 7: DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

 1. Korumpowanie funkcjonariuszy publicznych jest zakazane.
 2. Żadna z Zainteresowanych stron nie jest upoważniona do przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych przedmiotów wartościowych funkcjonariuszom publicznym w celu otrzymania lub utrzymania stosunków handlowych, lub uzyskania nadmiernych korzyści handlowych. Termin „Funkcjonariusz publiczny” jest stosowany w jego najszerszym znaczeniu i obejmuje pracowników instytucji będących własnością państwa lub kontrolowanych przez państwo, międzynarodowe organizacje publiczne, partie polityczne i kandydatów na urzędy publiczne. Podczas negocjacji z organizacjami lub osobami powiązanymi ze strukturą publiczną, członkowie Tecnofar muszą przestrzegać zasad, które regulują sposób działania, określonych w niniejszym Kodeksie.
 3. Korumpowanie na poziomie handlowym jest zakazane.
 4. Żadna z Zainteresowanych stron nie może przekazywać lub przyjmować, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych przedmiotów wartościowych od żadnych osób, w celu otrzymania lub utrzymania umów handlowych, zastrzeżonych wiadomości lub nadmiernych korzyści handlowych.
 5. Regulamin antykorupcyjny spółki Tecnofar nie pozwala na przyjmowanie lub darowanie prezentów, upominków, usług rozrywkowych, darmowych podróży funkcjonariuszom publicznym lub dostawcom, klientom, konkurencji, konsulentom, agentom, partnerom joint venture ani innym stronom.

ARTYKUŁ 8: INFORMACJE-KSIĘGI RACHUNKOWE I REJESTRY

 1. Spółka Tecnofar jest świadoma znaczenia prawidłowych informacji o swojej działalności dla inwestorów i społeczności. W związku z tym, w granicach zgodnych z wymogami poufności właściwymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, stawia na przejrzystość w stosunkach z Powiernikami. W szczególności, firma komunikuje się z inwestorami zgodnie z zasadami poprawności, jasności i równości w dostępie do informacji.
 2. Spółka Tecnofar prowadzi księgi, rejestry i dokumentację księgową z rozsądnym poziomem szczegółowości, aby dokładnie i prawidłowo przedstawiać wszystkie transakcje i aby przechowywać dokumentacje przez przewidziany czas i w odpowiedni sposób. Spółka Tecnofar i Zainteresowane strony nie mogą nigdy, w żadnym przypadku, prowadzić rejestrów w niedokładny, fałszywy lub mylący sposób. Ta pełna, prawidłowa, dokładna i odpowiednia polityka zapisywania informacji ma zastosowanie również do zapisywania obecności, raportu z wydatków i wszystkich tego typu dokumentów wymaganych przez firmę.
 3. Nikt nie może podejmować żadnych działań, które mogą przełożyć się na zakazane postępowania.

ARTYKUŁ 9: KONTROLE EKSPORTU I KARY FINANSOWE

 1. Polityka spółki Tecnofar opera się na przestrzeganiu wszystkich przepisów prawa, mających zastosowanie w przypadku kontroli eksportu. W żadnym wypadku nie może być zgody na przenoszenie, eksport, ponowny wywóz, sprzedaż lub przekazywanie wyposażenia, produktów, danych technicznych lub usług niedozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa z zakresie kontroli eksportu.
 2. Spółka Tecnofar zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich kar finansowych w odniesieniu do określonych jednostek lub państw, łącznie z karami finansowymi nałożonymi przez ONZ, UE i przez inne jurysdykcje, w których Tecnofar prowadzi działalność.

ARTYKUŁ 10: PRZESTRZEGANIE KODEKSU I KARY

 1. Wszystkie Zainteresowane strony zobowiązują się do ścisłego przestrzegania niniejszego Kodeksu, przepisów prawa, regulaminu i procedur przyjmowanych co pewien czas przez Tecnofar S.p.A. w celu ich pełnego wdrożenia.
 2. W ramach swojego zobowiązania do etycznego i praworządnego zachowania, spółka Tecnofar wymaga od Zainteresowanych stron informowania jej o wszelkich naruszeniach prawa, Kodeksu lub standardów etyki, tak by można je było odpowiednio zbadać i stawić im czoła. Obowiązek ten obejmuje również przypadek, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie, nawet nie mając pewności, że dochodzi do naruszenia, o którym mowa powyżej.
 3. Spółka Tecnofar zbada wszystkie zawiadomienia i nie będzie tolerować zachowań dyskryminujących i/lub odwetowych za złożone zawiadomienia w dobrej wierze.
 4. Nieprzestrzeganie tego obowiązku informowania, stanowi naruszenie Kodeksu.
 5. Naruszenie Kodeksu, procedur wszelkich obowiązujących praw lub zasad, będą podstawą do nakładania kar dyscyplinarnych, obejmujących możliwość rozwiązania stosunku pracy i/lub zerwania stosunku handlowego.

To contact the Ethics Control Committee of Tecnofar S.p.A. write to cec@tecnofar.it